تصاویر پارچه بیمارستانی

پارچه اسپان باند

پارچه تترون بیمارستانی

پارچه ترگال بیمارستانی

پارچه فلامنت بیمارستانی

پارچه فلامنت پنبه بیمارستانی

پارچه کجراه بیمارستانی