تصاویر پارچه پرده ای و مبلی

پارچه ترگالت

پارچه حریر پرده ای

پارچه جیر

پارچه ساتن پرده ای

پارچه فلامنت پشت پرده ای

پارچه فلامنت طرحدار پرده ای

پارچه گونی بافت پرده ای

پارچه مخمل شانل پرده ای

پارچه مخمل پورشه