نوشته‌ها

مشخصات پارچه چلوار

مشخصات پارچه چلوار چیست؟

مشخصات پارچه چلوار یکسان نیست و هرکدام متناسب با نوع نخ که در زمان باف…